rekisteriseloste

Kanresta Oy:n verkkopalvelun www.kanresta.fi asiakasrekisterin henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu: 13.4.2018.

1. Rekisterinpitäjä

NIMI
Kanresta Oy (Y-tunnus: 0986855-1)

OSOITE
Arkadiankatu 21 B, 00100 Helsinki

MUUT YHTEYSTIEDOT
Vaihde: 09 4366 5300, www.kanresta.fi, asiakaspalvelu@skty.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

NIMI
Tietohallintovastaava Harri Kinnunen

OSOITE
Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä

MUUT YHTEYSTIEDOT
Puhelin 050 320 3577, sähköposti tuki@skty.fi

3. Rekisterin nimi

Kanresta Oy:n väliaikatilausjärjestelmän asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Kanresta Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Kanresta Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Kanresta Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkikötietoja käsittelevät myyntihenkilöt, hovimestarit ja järjestelmän ylläpitäjä.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilöasiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: henkilömäärä, tarjoiluajankohta (tapahtuma, päivämäärä, kellonaika), etunimi, sukunimi postiosoite, postinumero, toimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite sekä lisätietoja tilaukseen ym. liittyen, mikäli asiakas niitä haluaa antaa. Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. 

Asiakas voi antaa samalla suostumuksensa markkinointiviesteihin. Valinta on vapaaehtoinen.

Lisäksi asiakkaista pidetään yllä tilaus- ja laskutushistoriaa.

Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan. 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kerättävät tiedot saadaan asiakkaan tehdessä tilauksen osoitteessa: http://www.kanresta.fi/valiaikatarjoilut/.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, ilman viranomaisen määräystä. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Kanresta Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Sähköinen rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta palomuurilaitteistolla ja salasanoin. Häiriötilanteiden varalta rekisterin tiedoista otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot, jotka niin ikään on suojattu palomuurilaitteistolla.

Rekisteriä ei säilytetä manuaalisessa muodossa. Mikäli tilauksen valmisteluun ym. rekisterin tietoja on tulostettava manuaaliseen muotoon, niin aineisto tuhotaan käytön jälkeen silppuamalla tai laittamalla tiedot tietoturvasäiliöön.