Tietosuojaseloste – Henkilöasiakkaat

Kanresta Oy:n väliaikatarjoilujärjestelmän rekisteri soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Seloste päivitetty 16.8.2022.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Kanresta Oy (Y-tunnus: 0986855-1)
Osoite: Arkadiankatu 21 A 5, 00100 Helsinki
050 413 8158, www.kanresta.fi, niina.kilpelainen@kanresta.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Niina Kilpeläinen
Osoite: Arkadiankatu 21 A 5, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot: Puhelin 050 413 8158, sähköposti niina.kilpelainen@kanresta.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kanresta Oy:n henkilöasiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteen ja mahdollisen laskutuksen hoitaminen, asiakkaan ja Kanresta Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakaslaskutukseen ja asiakassuhteen hoitoon liittyvään toimintaan tai tutkimustoimintaan. Tietoja voidaan käyttää Kanresta Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen rekisterin perusteella Kanresta Oy:n tarjoamien palveluiden ja viestimien kautta.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käsittelevät myyntihenkilöt, hovimestarit, laskutuksesta vastaavat sekä järjestelmävastaava.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöasiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, nimen tarkennus, postiosoite, postinumero, toimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilö. Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

Asiakas voi antaa samalla suostumuksensa markkinointiviesteihin. Valinta on vapaaehtoinen.

Lisäksi asiakkaista pidetään yllä tilaus- ja laskutushistoriaa.

Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan.

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kerättävät tiedot saadaan asiakkaan tehdessä tilauksen osoitteessa: http://www.kanresta.fi/valiaikatarjoilut/tai järjestelmän upotuksesta isäntätalojen kotisivuilla.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille ilman viranomaisen määräystä. Tietoja luovutetaan tarvittaessa alihankkijoille liittyen laskutusprosessiin ja maksuprosessin yhteydessä maksurajapinnan tarjoavalle yritykselle, jonne tilauksen tiedot kahdennetaan. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Kanresta Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Sähköinen rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta palomuurilaitteistolla ja salasanoin. Häiriötilanteiden varalta rekisterin tiedoista otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot, jotka niin ikään on suojattu palomuurilaitteistolla.

Rekisteriä ei säilytetä paperisessa muodossa. Mikäli tilauksen valmisteluun ym. rekisterin tietoja on tulostettava manuaaliseen muotoon, niin aineisto tuhotaan käytön jälkeen silppuamalla tai laittamalla tiedot tietoturvasäiliöön.